Fabrikas «Provodņik» darbība Rīgā un tās darbinieki – Rīgas Politehnikuma / Rīgas Politehniskā institūta absolventi

Alīda Zigmunde, Oļegs Šapovalovs

Abstract


Rakstā dots pārskats par 1888. gada jūnijā Rīgā, Sarkandaugavā, nodibinātā krievu un franču kopuzņēmuma – gumijas, gutaperčas un telegrāfa piederumu fabriku sabiedrības «Provodņik» darbību. Pirms Pirmā pasaules kara «Provodņik» kļuva par vienu no četrām lielākajām gumijas fabrikām pasaulē. 1915. gadā fabriku evakuēja uz Maskavu, 1918. gadā uzņēmumu nacionalizēja.  1921.   gadā  akcionāri  nolēma  fabrikas  bijušajās  telpās atjaunot «Provodņik» darbību, bet situācija bija mainījusies. Tā vairākus gadus darbojās kā kokapstrādes rūpnīca (1925–1935), bet nekad nesasniedza tādu uzplaukumu kā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. 20. gadsimta 30. gadu beigās likvidēta. Nozīmīgu ieguldījumu «Provodņik» darbā un attīstībā devuši Rīgas Politehnikuma (RP) un Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventi, kuri apzināti, veicot dokumentos balstītu pētījumu.


Keywords:

Provodņik; Rīgas Politehnikums; Rīgas Politehniskais institūts; absolventi rūpniecībā.

Full Text:

PDF

References


«Prowodnik» company, Riga. Riga [1907], p. 3.

Zemgalietis V. Latvijas rūpniecības jaunie ceļi. Zemgales Balss, 1937, Nr. 60, 4. lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 1773. f., 1. apr., 982. l., 13. lp

«Prowodnik» company, Riga. Riga [1907], p. 4, 13, 20.

LVVA 1773. f., 2. apr., 9. l., 6. lp.

Cimmermanis M. Mūsu gumijas rūpniecība. Ekonomists, 1929, Nr. 7, 1. lp.

The Prowodnik Works at Riga. Pieejams: http://archive.commercialmotor.com/article/24th-september-1908/3/the-prowodnik-works-at-riga [skatīts: 24.01.2018]

Shapovalov O. Roman s «Provodnikom». Riga, 2017, s. 8.

Zemgalietis V. Latvijas rūpniecības jaunie ceļi. Zemgales Balss, 1937, Nr. 60, 4. lpp.

Streiku kustība. Dzimtenes Vēstnesis, 1913, Nr. 162, 3. lpp.

Shapovalov O. Roman s «Provodnikom». Riga, 2017, s. 125.

Rīgas ziņas. Balss, 1906, Nr. 96, 2. lpp.

Lokales. Libausche Zeitung, 1914, Nr. 226, S. 3.

«Prowodnik» company, Riga. Riga [1907], p. 4.

Veiss E. A. J. Rīgas Politechniskais institūts 100 gados. Technikas Apskats, 1962, Nr. 35, 4. lpp.

LVVA 1773. f., 1. apr., 3. l., 325. lpp.

«Provodņika» atjaunošana. Latvijas Tirgotājs, 1921, Nr. 5, 6. lpp.

LVVA 1773. f., 1. apr., 1. l., 1. lp.

Mūsu rūpniecības atjaunošana. Valdības Vēstnesis, 1921, Nr. 119, 2. lpp.

«Provodnik». Segodna, 1921, Nr. 291, 1. lpp.

Darba dzīve. Krievijas Cīņa, 1923, Nr. 77, 4. lpp.

Latvijas gumijrūpniecība. Latvijas Tirgotājs, 1930, Nr. 1/2, 52. lpp.

«Provodņika» atklāšana atlikta. Amerikas Atbalss, 1921, Nr. 43, 2. lpp.

«Prowodnik»in schweizerischen Händen. Libausche Zeitung, 1924, Nr. 266, S. 2.

Rūpniecība atjaunojas. Krievijas Cīņa, 1924, Nr. 26, 3. lpp.

LVVA 7064. f., 1. apr., 2. l., 12.–13. lp.

Ķiesners A. Lielais ugunsgrēks Sovtorgflota linu noliktavās – bij. Provodņika fabrikā. Ugunsdzēsējs, 1930, Nr. 6, 439. lpp.

Krievu-franču gumijas, guttaperčas un telegr. pied. fabr. s-ba zem firmas «Provodņiks» likvidācija. Ekonomists, 1935, Nr. 22, 873. lpp.

Jaunas telpas tenisa spēlei. Jaunākās Ziņas, 1937, Nr. 19, 3. lpp.

Labi sasniegumi LSOS pārbaudes sacīkstes. Rīts, 1936, Nr. 144, 4. lpp.

Gaisa satiksmi Rīga-Liepāja atklās nākamā pavasarī. Rīts, 1935, Nr. 204, 1. lpp.

Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Rigaschen Polytechnischen Instiuts, 1862–1912. Riga: W. F. Häcker, 1912, Tab. 1.

LVVA 1773. f., 1. apr., 982. l., 13. lp.

Arnold von Hertwig. Rigasche Rundschau, 1928, Nr. 50, S. 7.

LVVA 2996. f., 6. apr., 1612. l., 3. lp.

Rīgas Politechnikums, 1862.–1919. g. Album Academicum (1912.– 1919. g.). Rīga: Latvijas Universitātes Studentu grāmatnīcas izdevums, 1938, 289. lpp.

Spiski shertv. Pieejams: http://lists.memo.ru/d38/f85.htm [skatīts: 21.01.2018].

Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918.–1939.): politiskie un starpnacionālie aspekti. Promocijas darbs. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2002, 310. lpp.

Karls Hans Ēmans, 21. gs. sākumā.«Provodņik»/RER muzeja krājums.

Rosenkranz, M., Stieda, E. (Hrs.). Album der Landsleute der Fraternitas Baltica, 1865–1910. Riga, 1910, S. 60, 68, 69,83, 84, 91, 94–96, 104, 117, 122, 123.

Concordia Rigensis: 29.11.1869-29.11.1969 : Festschrift : Chronik, Album, Statistisches. Hamburg: Philisterverband der Concordia Rigensis, 1969, S. 86, 90, 104, 112, 116, 121.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, S. 169.

Neujahr 1908. Rigasche Zeitung, 1908, Nr. 1, S. 8.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, S. 322, 497, 512, 567.

LVVA 1303. f., 3. apr., 19. l., 145. lp.

LVVA 1632. f., 1. apr., 20784. l.

LVVA 1773. f., 1. apr., 3. l., 3. lp.

LVVA 3234. f., 33. apr., 24057. l.

Var pieteikties traktoru vadītāju kursos. Cīņa, 1940, Nr. 104, 10. lpp.

Elmārs T. Sarkandaugavā. Cīņa, 1944, Nr. 66, 2. lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2018.005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Oļegs Šapovalovs

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.