Editorial Policies

Focus and Scope

Zinātniskajā žurnālā tiek publicēti pētījumi par inženierzinātņu (mehānikas, ķīmijas, būvniecības, arhitektūras, dizaina, materiālzinību, ekonomikas, datorzinību, humanitāro zinātņu, telekomunikāciju, enerģētikas, elektrotehnikas) un augstskolu vēsturi, personībām, inženieriem, izgudrotājiem, augstskolu mācībspēkiem, studentiem, absolventiem, fabrikantiem  un viņu devumu inženierzinātņu vēsturē Latvijā un pasaulē.

Zinātniskajā žurnālā publicējas doktoranti, zinātnieki, pētnieki, inženieri, pedagogi, muzeologi, vēsturnieki  un citi ar inženierzinātnēm un humanitārajām zinātnēm saistītie speciālisti.

Žurnālā tiek publicēti pētījumi par RP / RPI / RTU, kā arī citu Latvijas augstskolu vēsturi un personībām: mācībspēkiem, absolventiem, studentiem, sabiedriskiem un politiskiem darbiniekiem; rūpnīcu un uzņēmumu darbību, sabiedriskajām organizācijām, inženieru karjeru un sasniegumiem dažādās jomās.

Zinātniskā žurnāla galvenie atslēgas vārdi: inženieri, izgudrojumi, tehnisko universitāšu vēsture, rūpniecība.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Foreword

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

In Memoriam

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Chronology

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Žurnālā tiek izmantots anonīmās recenzēšanas process.

 

Iesniedzējs – korespondējošais autors vai līdzautors –  zinātniskās publikācijas manuskriptu žurnālam iesniedz elektroniski.

Pirmais posms. Zinātniskā žurnāla galvenais redaktors pārbauda zinātniskās publikācijas manuskripta atbilstību zinātniskā žurnāla noformēšanas vadlīnijām. Darba zinātniskā kvalitāte šajā posmā netiek vērtēta.

Otrais posms. Galvenais redaktors pārbauda, vai publikācijas manuskripts atbilst zinātniskā žurnāla specifikai. Ja nē, to var noraidīt, turpmāk neizskatot.

Trešais posms. Ja galvenais redaktors akceptē iesniegto manuskriptu, viņš nosūta uzaicinājumu izvēlētajam recenzentam. Žurnālā tiek izmantota anonīmā recenzēšana (autors nezina recenzenta identitāti), lai izvairītos no neobjektivitātes. Iespējamais recenzents izvērtē uzaicinājumu, ņemot vērā savu kompetenci un interešu konfliktu. Noraidot piedāvājumu, viņam ir tiesības ieteikt citu recenzentu. Recenzentam tiek dots laiks (līdz trīs nedēļām), lai izvērtētu zinātniskās publikācijuas manuskriptu. Ja darba recenzēšanas gaitā recenzentam rodas papildu problēmas, recenzentam ir tiesības atteikties no tālākas publikācijas manuskripta izskatīšanas.

Ceturtais posms.  Recenzents iesniedz recenziju žurnāla galvenajam redaktoram ar ieteikumu manuskriptu pieņemt vai noraidīt vai pieprasījumu pieņemt pēc pārstrādāšanas, atzīmējot gan būtiskas, gan nebūtiskas nepilnības. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas galvenais redaktors ņem vērā visas saņemtās atsauksmes. Ja komentāri krasi atšķiras, galvenajam redaktoram pirms lēmuma pieņemšanas ir tiesības uzaicināt vēl vienu recenzentu, lai iegūtu papildu atzinumu. Galvenais redaktors elektroniski nosūta autoram galīgo lēmumu, pievienojot recenzenta/tu komentārus (anonīmi). Ja raksts tiek noraidīts vai nosūtīts atpakaļ būtiskai vai nelielai pārskatīšanai, galvenajam redaktoram jāiekļauj konstruktīvi recenzenta/tu komentāri, lai palīdzētu autoram uzlabot rakstu.

Piektais posms.  Ja raksts tiek pieņemts, tas tiek gatavots publicēšanai.

 

Publication Frequency

Zinātniskais žurnāls tiek publicēts vienu reizi gadā latviešu un angļu valodās.

Žurnāla 8. numurs iznāks 2024. gada oktobrī.

Laiks no zinātniskā raksta iesniegšanas un tā publicēšanas ir 28 nedēļas.

 

Open Access Policy

Zinātniskais žurnāls tiek publicēts Open Access ar Creative Commons Attribution 4.0 International licenci (CC BY 4.0), kas ļauj lasītājiem atkārtoti izmantot publikācijas bez ierobežojumiem. Lasītāji var brīvpieejā lasīt, lejuplādēt, kopēt, drukāt un izmantot rakstus citiem likumīgiem mērķiem. Atvērtā piekļuve ļauj neierobežoti dalīties ar zinātnisko informāciju un veicina zinātnes popularizēšanu pasaulē. RTU atbalsta atvērto piekļuvi, lai nodrošinātu valsts iestādes finansētu zinātnisku pētījumu pieejamību visiem.

Iesniedzot zinātnisko rakstu, autoriem elektroniski arī jāatsūta (alida.zigmunde@rtu.lv; ilze.gudro@rtu.lv) parakstītu publicēšanas licenci.

Rakstu autortiesības pieder to autoriem, pirmpublikācijas tiesības ir RTU Izdevniecībai.

 

Archiving

Saskaņā ar RTU brīvās piekļuves politiku, žurnālu raksti tiek glabāti RTU tiešsaistes krātuvē ORTUS https://ortus.rtu.lv/science/en/journals/26

Žurnālu raksti tiek glabāti Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā.

 

Publication Ethics Guidelines

RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijas pieejamas šeit.

 

Fees and Charges

Rakstu iesniegšana, recenzēšana un publicēšana zinātniskajā žurnālā ir bezmaksas.

 

Plagiarism and Copyright Infringement

Autors ir atbildīgs par sava darba oriģinalitāti, kā arī par to, ka darbs vai tā daļa nav patapināta no cita autora. Izdevējs veic plaģiāta pārbaudi.

 

Editorial Independence

Redkolēģijai ir tiesības pieņemt, noraidīt vai izvēlēties publicēšanai rakstus,  neņemot vērā izdevēja vai ārēju institūciju viedokli.

 

Editorial Responsibilities

Žurnāla redkolēģijas pienākums ir ievērot konfidencialitāti  saistībā ar visiem iesniegtajiem zinātniskajiem rakstiem un nodrošināt to, ka lēmumi tiek pieņemti bez aizspriedumiem un savlaicīgi. Lēmumus par rakstu publicēšanu pieņem galvenais redaktors, kura galvenais pienākums ir nepieļaut žurnāla reputācijas graušanu (apzināti pieņemot sliktas kvalitātes vai neētiskus rakstus, vai neievērojot žurnāla politiku). Redkolēģijas izveide ir galvenā redaktora pienākums.

 

Misconduct

RTU un zinātniskais žurnāls seko Publikāciju ētikas komitejas (COPE) ieteikumiem un politikai attiecībā uz ētikas politiku un rīcību pārkāpumu gadījumā, kā arī  RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijām. Pārkāpums ietver datu viltošanu, plaģiātu un konfidencialitātes pārkāpšanu. Katru gadījumu izskata izdevējs un žurnāla galvenais redaktors, un visos gadījumos sazinoties tieši ar autoru (vai recenzentu). Ja ir aizdomas par nopietnu pārkāpumu, izdevējam ir tiesības tieši sazināties ar autora vai recenzenta pārstāvēto iestādi vai citu atbilstošu organizāciju.

Ja izskatīšanas procesā ir aizdomas par pārkāpumiem, manuskripts tiks turēts izdevniecībā līdz visas problēmas ir atrisinātas. Ja izskatīšanas laikā apstiprinās nekorekta rīcība, manuskripts tiek noraidīts. Ja pēc manuskripta publicēšanas tiek konstatēta nekorekta rīcība, publikācija tiek atsaukta.

 

Complaints

Ja autoram, recenzentam, lasītājam vai citai personai ir sūdzība par žurnālu vai redkolēģiju, vispirms jārunā tieši ar izdevēju.

 

Author Appeals

Ja autors uzskata, ka noraidošs lēmums ir pieņemts nepareizi, viņš var to pārsūdzēt. Lai pārsūdzētu lēmumu, autoram jānosūta e-pasts galvenajam redaktoram vai izdevējam, norādot iemeslus, kāpēc viņš uzskata lēmumu par nepareizu. Apelāciju izskatīs redkolēģijas loceklis, kurš nav bijis iesaistīts sākotnējā lēmuma pieņemšanā. Lēmumu var pārsūdzēt vienu reizi par katru rakstu.

 

Conflict of Interest

Interešu konflikts rodas situācijās, ja personas spriedumu par publikāciju ietekmē personiskās (piemēram, draugs, kolēģis vai ģimenes loceklis), biznesa (piemēram, darbs konkurējošā uzņēmumā) vai finansiālās attiecības.

Par katru šādu situāciju autoram ir jāziņo galvenajam redaktoram. Ja interešu konflikts rodas recenzentam, viņam ir tiesības pabeigt raksta recenzēšanu, taču viņam ir jāziņo žurnāla galvenajam redaktoram par radušos interešu konfliktu. Ja interešu konflikts ir radies galvenajam redaktoram, viņam nav tiesību pieņemt lēmumu par rakstu publicēšanu.