Tradicionālo kokapstrādes rokas instrumentu lietojuma piemērs produktu dizaina studijās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtā

Ilze Gūtmane, Silvija Kukle, Jānis Kalniņš, Inga Zotova, Artūrs Ķīsis

Abstract


Sākotnēji rokas instrumenti radīti, lai cilvēki spētu apstrādāt dažādus materiālus, iegūstot izdzīvošanai nepieciešamos priekšmetus. Laika gaitā, attīstoties cilvēku prasmei apstrādāt jaunus materiālus, tika attīstīta instrumentu konstrukcija, tehnoloģija un ergonomika. To klāsts paplašināts, pielāgojot daudzveidīgākām kokapstrādes vajadzībām – gan universālam lietojumam, gan konkrētai funkcijai. Kokapstrādes rokas instrumenti ir būtiski materiāla apstrādes procesu un veicamo apstrādes operāciju secības ievērošanai, kā arī apstrādājamā kokmateriāla īpašību iepazīšanai, praktiski darbojoties. To nodrošina darba veicēju, instrumentu un apstrādājamā materiāla mijiedarbība. Būtisks aspekts izpratnes veicināšanai ir salīdzinoši zemais materiāla apstrādes ātrums un cilvēka vadītais apstrādes process. Koka apstrādāšana ar amatniecības metodēm un darbarīkiem atklāj materiāla raksturīgās īpašības. To skaitā koksnes šķiedru virziena specifiku, agrīnās un vēlīnās koksnes blīvuma atšķirības, apstrādes atšķirības šķiedru garenvirzienā un šķērsvirzienā, kā arī ļauj iepazīt raksturīgākās koksnes vainas. Lai apstrādājamā materiāla apgūšana būtu jēgpilna, studiju procesā tā integrēta produkta – koka puzles – izgatavošanā, ietverot secīgu izgatavošanas gaitu no priedes masīvkoka dēļa līdz apdarītam un funkcionālam produktam – puzlei. Studentiem tā jāizgatavo pēc vienota parauga, pamatojoties uz zīmējumu, kurā norādītas detaļu un savienojumu vietu proporcijas. Koka puzles izgatavošanas laikā studenti izvēlas atbilstošākos instrumentus katra etapa izpildei. Procesā nepieciešams veikt sagatavju un detaļu pārbaudi, mērīšanu, aizzīmēšanu, griešanu, rezultātā iegūstot trīsdimensionālu produktu, kas ir izjaucams un saliekams. Salikšanas un izjaukšanas process dod iespēju novērtēt apstrādes precizitātes nozīmību darba gaitā un rezultātā.

Initially, hand tools were created to facilitate the processing of materials in manufacturing utility items. Tool design, technology, and ergonomics evolved along with the growing human ability to process new materials. The tool range has expanded to meet more diverse needs of the woodworking industry, adapting the tools for both universal use and specific functions. Understanding of the functionalities of woodworking hand tools is essential for observing the sequence of material processing and practical processing operations, as well as in building awareness of the properties of the wood material. This is ensured by the interaction between the operator, the tool, and the workpiece. An important aspect in raising awareness is the relatively low processing speed and the processing of the material with human-controlled movements. Treatment of wood with craft methods and tools reveals the characteristic properties of the material, including specifics of wood grain direction, the difference in the density of earlywood and latewood, and the difference in the longitudinal and transverse grain direction. It also allows understanding the most typical wood defects. To make the process of learning a wood material meaningful in the study process, it is integrated with product manufacturing, making students create a wooden puzzle. This process implies running a sequential crafting process from a solid pine board to a finished and functional product – a puzzle. Students have to make it following a uniform design drawing showing the proportions of the pieces and joints.


Keywords:

tradicionālie kokapstrādes rokas instrumenti; amatniecība; koka apstrāde; produktu dizains; izglītība

Full Text:

PDF

References


Bīlenšteins, A. Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti. Pirmā daļa Latviešu koka celtnes. Rīga: Jumava, 2001, 256 lpp.; 13.–15. lpp.

Apals, J. Senie mājokļi Latvijā. Rīga: Raka, 1996, 87. lpp.

Noël, M. Woodworking in the history of technology. Endeavour. Great Britain: Pergamon Press plc, 1988, Vol. 12 No. 3, p. 113–118.

Grīnberga, M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002, 293 lpp.; 9. lpp.

Vidzickis, R., Kukle, S. Interaction Organization between Material and Digital Data Basis in Timber Technology Museum. Material Science Textile and Clothing Technology. Riga: RTU, 2008, Vol. 3 No. 1, p. 150–157.

Gūtmane, I., Vidzickis, R. and Zotova, I. Woodworking Cutting Hand Tool Systematization and Structuring. Green Buildings Technologies and Materials. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2018, No. 18 (6.3), p. 469–477.

Gūtmane, I., Kukle, S., Vidzickis, R. and Zotova, I. Development of Manual Measuring Tools Classification for Woodwork. Green Buildings Technologies and Materials. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2019, 19 (6.2), p. 65–71.

Gūtmane, I., Kukle, S., Zotova, I. and Ķīsis, A. Woodworking marking tool structuration based on craft traditions. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. United Kingdom: Emerald Publishing Limited, 2021, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.

Vitckopfs, A. Koks un tā apstrādāšana, Rīga: Vaga, 1994, 415 lpp.; 81. lpp.

Zuo, H. The selection of materials to match human sensory adaptation and aesthetic expectation in industrial design. METU Journal of the Faculty of Architecture. Turkey: The Middle East Technical University, 2010, No. 27(2), p. 301–319.

Haug, A. Acquiring materials knowledge in design education. International Journal of Technology and Design Education. Netherland: Springer, 2019, No. 29, p. 405–420.

Karana, E. How do materials obtain their meanings. METU Journal of the Faculty of Architecture. Turkey: The Middle East Technical University, 2010, No. 27(2), p. 271–285.

Pedgley, O., Rognoli, V., & Karana, E. Materials experience as a foundation for materials and design education. International Journal of Technology and Design Education. Netherland: Springer, 2016, No. 26 (4), p. 613–630.

Pedgley, O. Invigorating industrial design materials and manufacturing education. METU Journal of the Faculty of Architecture. Turkey: The Middle East Technical University, 2010, No. 27(2), p. 339–360.

Thinking-through-making [online]. http://www.lexiconofdesignresearch.com/lexicon/texts/thinking_through_making [cited: 24.01.2022].

Gibson, M. Crafting communities of practice: the relationship between making and learning. International Journal of Technology and Design Education. Netherland: Springer, 2019, No. 29, p. 25–35.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals (1st ed.). USA: Longmans, p. 207.

The British Museum [online]. https://www.britishmuseum.org/collection/ object/P_1886-0111-18 [cited: 24.01.2022].

About the Burr Puzzles [online]. https://www.craftsmanspace.com/free-projects/about-the-burr-puzzles.html [cited: 22.01.2022].

Interlocking Burr Puzzles [online]. https://chinesepuzzles.org/ interlocking-burr-puzzles [cited: 24.01.2022].

Burr [online]. https://www.cs.brandeis.edu/~storer/JimPuzzles/ZPAGES/ zzz000BURR.html [citted:22.01.2022].

The Puzzling World of Polyhedral Dissections [online]. https://johnrausch. com/PuzzlingWorld/introduction.htm [cited: 24.01.2022].
DOI: 10.7250/IAV.2022.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Ilze Gūtmane, Silvija Kukle, Jānis Kalniņš, Inga Zotova, Artūrs Ķīsis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.