Inženiera Jāņa Jagara (1894–1970) profesionālā un sabiedriskā darbība

Indulis Zvirgzdiņš

Abstract


Pētījums atklāj inženiera Jāņa Jagara (1894–1970) dzimtas un viņa darbības daudzpusību 20. gadsimtā. Viņš studējis Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), Pirmā pasaules kara laikā uzturējies Krievijā. Pēc atgriešanās Latvijā 1919. gada sākumā absolvējis Baltijas Tehnisko augstskolu (BTA), kas bija nodibināta uz RPI bāzes. J. Jagars darbojās Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā (LSDSP), ar tās atbalstu kļuva par Rīgas pilsētas Būvvaldes vadītāju, pēc Kārļa Ulmaņa (1877–1942) organizētā valsts apvērsuma tika apcie­tināts, pēc tam – atbrīvots un vadījis inženieru biroju, 1940. gada jūnijā iekļauts Augusta Kirhenšteina (1872–1963) vadītajā valdībā, ieņemot satiksmes ministra amatu. Otrā pasaules kara laikā evakuējies uz Padomju Krieviju. Pēc kara J. Ja­gars bija Latvijas Valsts universitātes (LVU) docents, strādāja dažādos celtniecī­bas projektēšanas institūtos. 

The research reveals facts about the family of engineer Jānis Jagars (1894– 1970) and the versatility of his work in the 20th century. He studied at Riga Polytechnic Institute (RPI) and stayed in Russia during World War I. After returning to Latvia in the beginning of 1919, he graduated from the Baltic Technical University (BTU; Baltische Technische Hochschule, also Baltic Higher Technical School), which was established on the basis of RPI. J. Jagars participated in the activities of the Latvian Social Democratic Workers’ Party (LSDWP), which supported his becoming the Head of the Riga City Construction Board. After the coup organized by Kārlis Ulmanis (1877–1942) he was arrested, then – released, after which he headed an engineering office. In June 1940, he joined the government headed by Augusts Kirhenšteins (1872–1963), where he held the position of Minister of Transport. He evacuated to the Soviet Russia during World War II. After the war, J. Jagars was an Assistant Professor at the State University of Latvia (SUL) and worked in various construction design institutes.


Keywords:

Jānis Jagars; Rīgas Politehniskais institūts; Baltijas Tehniskā augstskola; Rīgas pilsētas Būvvalde; Latvijas Valsts universitāte

Full Text:

PDF

References


Jāņa Jagara autobiogrāfija. Latvijas Arhitektūras muzejs, AM/J3-5, 1., 6., 8., 10., 11. lp.

Ērgļu draudzē laulāto saraksts Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA), 235. f., 7. apr., 211. l., 8. lp.

RPI studenta J. Jagara personāllieta. LNA LVVA, 7175. f., 1.apr., 1814. l., 9.–10. lp.

Miris inž. A. Jagars. Laiks, 1969. gada 3. septembris, Nr. 70, 5. lpp.

Mājas grāmata ēkai Rīgā, Valdemāra ielā 67. LNA LVVA 2942. f., 1. apr., 14400. l., 155. lp.

Daija, G. Latvijas Universitātes studentu biedrības. Rīga: Latvijas Universitāte, 1994, 39., 65. lpp.

RPI studentu saraksti. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1909. l., 212. lp.

Prēdele, J. RPI vēsturiskajā 1917. gadā. Jaunais Inženieris, 1967. gada 12 oktobris, Nr. 18, 2. lpp.

Vietējās ziņas. Jaunākās Ziņas, 1918. gada 26. novembris, Nr. 10, 5. lpp.

Vietējās ziņas. Baltijas Vēstnesis, 1918. gada 26. novembris, Nr.11, 2. lpp.

Brunners, A. Oldermaņa 18. novembra atmiņas. Universitas, 1968. gada 1. oktobris, Nr. 22, 6. lpp.

Jāņa Jagara personāllieta. LU arhīvs, 2172. f., 7. apr., 1064. l., 6., 13., 19. lp.

Ministru kabineta sēde 28. septembrī. Valdības Vēstnesis, 1925. gada 29. septembris, Nr. 217, 2. lpp.

Ministru kabineta sēde 2. oktobrī. Latvijas Kareivis, 1925. gada 4. oktobrī, Nr. 224, 2. lpp.

Brūvelis, E. Latvijas aviācijas vēsture. Rīga: Jumava, 2003, 54. lpp.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto saraksts. Valdības Vēstnesis, 1930. gada 17. novembris, Nr. 261, 2. lpp.

Grāvis, P. Zemkopības ministrijas noorganizēšana. Latvijas agrārā reforma. Rīga: Zemkopības ministrijas izdevums, 1930, 238. lpp.

Latvija. Tautas padome. Strādnieku Avīze, 1919. gada 17. jūlijs, Nr. 63, 1.–2. lpp.

Iecelšanas. Valdības Vēstnesis, 1922. gada 2. augusts, Nr. 169, 1. lpp.

Eihe, K. Vai tehniskā departamenta dibināšana pie zemkopības ministrijas ir vajadzīga? Brīvā Zeme, 1922. gada 28. novembris, Nr. 268, 2. lpp.

Likums par tehniski-arodnieciskā grāda un tiesību piešķiršanu un lietošanu (Kongresu biroja priekšlikums). Latvijas Inženieru un Tehniķu Kongresa Biroja Žurnāls, 1924. gada janvāris, Nr. 3.–4, 118.–119. lpp.

Ķuzis, J. Rīgas pilsētas pašvaldības juridiskā uzbūve. Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas valde, 1932, 214. lpp.

Jagars, J. Komunālo dzīvokļu celtniecība, Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas valde, 1932, 509.–522. lpp.

Vīnes starptautiskā pilsētu izbūves un dzīvokļu kongresa atskaņas. Sociāldemokrāts, 1926. gada 2. novembris, Nr. 247, 2.–3. lpp.

Blokmāju iemītnieki pateicas b. J. Jagaram un socialdemokrātu frakcijai. Sociāldemokrāts, 1931. gada 20. februāris, Nr. 41, 5. lpp.

Jagars, J. Centrāltirgus būve. Rīga kā Latvijas galvas pilsēta. Rīga: Rīgas pilsētas valde, 1932, 387.–394. lpp.

Akciju sabiedrības «Būve» statūti. Ekonomists, 1923. gada 1. februāris, Nr. 3, 85. lpp.

Sodīts inž. Jagars. Brīvā Zeme, 1935. gada 27. marts Nr. 72, 4. lpp.

LSDSP biedru saraksts, kas glabājās pie J. Jagara. LNA LVVA 3235. f., 2. apr., 5442. l., 27. lp.

Mūsu partijas 16. kongresa otrā diena. Sociāldemokrāts, 1931. gada 14. aprīlis, Nr. 81, 2. lpp.

Saeima. Valdības Vēstnesis, 1925. gada 23. decembris, Nr. 288, 1. lpp.

Nedzīvais piemineklis dzimst. Sociāldemokrāts, 1928. gada 13. janvāris, Nr. 10, 2. lpp.

Rīgas pilsētas valde apsveic valdību. Centra Balss, 1934. gada 19. maijs, Nr. 20, 4. lpp.

Lēmums par kratīšanu J. Jagara dzīvesvietā un dienesta atzīmes, J. Jagara paraksts par atturēšanos no kaitīgas darbības, uzziņa. LNA LVVA 3235. f., 2. apr., 5442. l., 1., 18., 21., 29. lp.

Inž. Jānis Jagars. Dzelzceļu Vēstnesis, 1940. gada 22. jūnijā, Nr. 23, 6. lpp.

Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis, 1935. gada 6. jūlijs, Nr. 149, 5. lpp.

Inženieru birojs «Tehnocentrs». Rīts, 1935. gada 6. novembris, Nr. 308, 4. lpp.

Pilsētas valdes lēmumi. Kurzemes Vārds, 1936. gada 5. jūnijā, Nr. 124, 3. lpp.

Kāds transporta auto visvairāk piemērots Latvijas ceļa apstākļiem un transporta vajadzībām? Ilustrētā Tehnika. Motors un Sports, 1937. gada janvāris, Nr. 1, 10.–11. lpp.

Strenga, A. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā. Rīga: Mansards, 2020, 350. lpp.

Valdības iestāžu paziņojumi. Valdības Vēstnesis, 1937. gada 11. jūnijs, Nr. 128, 3. lpp.

Patentu valde. Valdības Vēstnesis, 1938. gada 5. jūlijs, Nr. 147, 1. lpp.

Patentu valde. Valdības Vēstnesis, 1935. gada 2. decembris, Nr. 274, 3. lpp.

No biedrību dzīves. Mērniecības un Kultūrtehnikas Vēstnesis, 1936. gada janvāris-februāris, Nr. 1–2, 26.–28. lpp.

J. Jagara kadru anketa, Latvijas Nacionālais arhīva Latvijas Valsts arhīvs, 15500. f., 2. apr., 6797. l., 3. lpp.

Daukšts, B. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929– 1940). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 92., 103. lpp.

Paziņojums. Valdības Vēstnesis, 1940. gada 21. jūnijs, Nr. 138, 1. lpp.

Atmiņas par 1940. gada notikumiem (P. Blaus, J. Jagars, V. Latkovskis) [tiešsaiste]. http://www.diva.lv/audio/atminas-par-1940-gada-notikumiem-p-blaus-j-jagars-v-latkovskis/atminas-par-1940-gada-notikumiem-p-blaus-j-jagars-v-latkovskis [skatīts: 31.12.2020].

Arhitektūras un celtniecības institūta darba plāns 1946.–1950. gadam. LNA LVVA, 2359. f., 1. apr., 2. l., 3. lp.

Birzīte, L. Latvijas padomju arhitektūras neatliekamie uzdevumi. Cīņa, 1948. gada 2. jūnijs, Nr. 129, 2. lpp.

Bērziņš, A. Pēdējais gads. Lauku Avīze, 1992. gada 16. oktobris, Nr. 42, 11. lpp.

Zigmunde, A. Sievietes Rīgas Politehniskajā institūtā 20. gadsimta sākumā. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture 2017/1, 113. lpp.

Miris Jānis Jagars. Brīvība, 1970. gada 1. marts, Nr. 3, 5. lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2021.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Indulis Zvirgzdiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.