Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības darbība un nams Baldones ielā 7

Rita Apine

Abstract


Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrība bija viena no lielākajām un pazīstamākajām vācbaltiešu s porta organizācijām 20. gadsimta pirmajā pusē. Tajā darbojušies dažādu profesiju sporta entuziasti, tostarp inženieri. Sporta dzīvē nozīmīgs bija biedrības 1910. gadā uzceltais nams Rīgā, Baldones ielā 7, kas līdz mūsdienām vairākkārt pārbūvēts. Pētījumā rodams bagātīgs materiāls par biedrību un tās namu līdz vācbaltiešu izceļošanai 1939. gadā. Izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (LNA LVVA) dokumentus un preses materiālus, Rīgas Būvvaldes arhīva dokumentus, kā arī Latvijas Sporta muzeja krājumu, atklāti agrāk nezināmi fakti.

Āgenskalns Gymnastics and Sports Society was one of the largest and best-known Baltic-German sports organizations in the first half of the 20th century. Sports enthusiasts of various professions, including engineers, participated in the activities of this society. The house built by the Society in 1910 at 7 Baldones Street, Riga, which has been rebuilt several times, played an important role in the sports life. The research presents comprehensive documentary evidence about the Society until the repatriation of the Baltic-Germans in 1939 and the history of its headquarters building. Using the documents and press materials from the Latvian State Historical Archive (LSHA) of the National Archives of Latvia (NAL), archive documents of the Riga Construction Board, as well as the collection of the Latvian Sports Museum, previously unknown facts have been revealed.


Keywords:

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrība; Baldones iela 7; arhitekti; Leopolds Rīmers; Haralds Blaus; Alfrēds Laukirbe

Full Text:

PDF

References


Ošiņš, I. Latvijas un latviešu sportiskie sasniegumi kā kultūras fenomens. Latvieši un Latvija (atb. red. V. Hausmanis, M. Kūle). Rīga: LZA, 2013, IV sēj. 619. lpp.

Rechwenschafts-Bericht des Rigaer Turnvereins fuer das Jubilaeumsjahr 1912. Riga, 1912, S. 18.

Sportvereine. Rigasches Adressbuch 1909. Riga: Adolf Richter, 1909, S. 34, 273., 278.

Alsleben, H. O. Chronik der Familie Alsleben mit Nebenlinien, Teil I. Episoden und Geschichten aus dem Leben der Familie. S. 55–58, 60, 62, 65.

Die Turnabteilung des Hagensberger geselligen Vereins. Rigasche Rundschau, 12. Mai 1903, Nr. 106, S. 5.

Die Turnabteilung des Hagensberger geselligen Vereins. Duena Zeitung, 9. Mai 1903, Nr. 104, S. 5.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības statūti, nama iegādes un citi dokumenti. LNA LVVA 1615. f., 4. apr., 7397. l., 11., 13., 15., 30.,40, 45.–48., 57. lp.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības dokumenti. LNA LVVA 3724. f., 1 apr. 8070. l., 18., 32, 33, 54. lp.

Wettturnen des Rigaer Turnvereins. Duena Zeitung, 28. Mai 1904, Nr. 118, S. 5.

Gruendung einer Schuetzengesellschaft in Hagensberg. Duena Zeitung, 25. Oktober 1907, Nr. 248, S. 3.

Der Hagensberger Turn- und Sport-Verein. Baltische Post, 14. Februar 1913, Nr. 38, S. 3.

Jahre Hagensberger Turn- und Sportvereien. Riga am Sonntag, 12. Februar 1928, Nr. 9, S. 6.

Eroeffnung der Paddelsektion. Rigasche Rundschau, 4. Mai 1933, Nr. 100, S. 7.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības darbības, inventāra iegādes un likvidācijas dokumenti. LNA LVVA 3235. f., 5. apr., 22. l, 2.–3., 7. lp.

Āgenskalna Strēlnieku biedrības statūtu reģistrācija, 1923. gads. LNA LVVA 3724. f., 1. apr., 12178. l., 11., 12., 27. lp.

Āgenskalna Strēlnieku biedrības dokumenti. LNA LVVA 3724 f., 1. apr., 8072. l, 5. lp.

Āgenskalna Slidkalna biedrības likvidācijas dokumenti. LNA LVVA 1799 f., 1 apr. 1 l., 24. lp.

Schwechheimer H., Neumann A. u. a. Hagensberg ohne Wintersport. Rigasche Rundschau, 22 Dezember 1925, Nr. 288, S. 6.

L. Sports. Latvijas Kareivis, 1927. gada 26. novembris, Nr. 266, 3. lpp.

Sport-Propaganda-Woche. Rigasche Rundschau, 28. Februar 1927, Nr. 47, S. 6.

Āgenskalna vingrošanas un sporta b-ba. Sporta Pasaule, 1938. gada 18. novembris, Nr. 568, 9. lpp.

Basketbolu veicinās arī provincē. Brīvā Zeme, 1936. gada 13. novembrī, Nr. 259, 16. lpp.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrība.Valdības Vēstnesis, 1938. gada 3. maijs, Nr. 98, 8. lpp.

Schmied-Kowarcyk, R. «Prases dreier Sportvereine». Auszuge aus den Lebenserinnerungen. Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1985. Luneburg, Munchen: Carl-Schirren-Gesellschaft, 1984, S. 118.

Līgums par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. Valdības Vēstnesis, 1939. gada 30. oktobrī, Nr. 247, 4.–7. lpp.

Likvidētās sporta organizācijas. Fiziskā Kultūra un Sports, 1940. gada 1. janvāris, Nr. 1, 33. lpp.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības likvidācijas lieta. LNA LVVA 3724. f., 1. apr., 8073. l., 1., 11., 44. lp.

Paziņojums. Valdības Vēstnesis, 1939. gada 7. novembris, Nr. 253, 8. lpp.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības dokumenti. LNA LVVA 3724. f., 1. apr., 8071. l., 1., 22., 24., 27., 31., 33., 34. lp.

Rīt ceļā dosies otrs vāciešu transports. Brīvā Zeme, 1939. gada 17. oktobris, Nr. 236, 11. lpp.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības nama izmantošanas dokumenti, 1940. g. LNA LVVA 3724. f., 1. apr., 10715. l., 21. lp.

Rīgas aizsargu pulks izmanto Āgenskalna vingrotavu. Fiziskā Kultūra un Sports, 1940. gada 1. janvāris, Nr. 1, 21. lpp.

Aizsargu vingrotāji izcīnīs Valsts prezidenta balvu. Jaunākās Ziņas, 1940. gada 24. aprīlis, Nr. 92, 3. lpp.

Latvijas meistarsacīkstes vingrošanā. Fiziskā Kultūra un Sports, 1940. gada 1. janvāris, Nr. 1, 27. lpp.

Der Hagensberger Turn- und Sport-verein. Duena Zeitung, 4. Dezember 1904, Nr. 277, S. 5.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības likvidācijas dokumenti. LNA LVVA 3724. f.,1. apr., 8076. l., 2., 3., 5. lp.

Grundsteinlegung. Baltische Post, 20. April 1910, Nr. 88, S. 3.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, S. 486.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības ēkas plāns. LNA LVVA 231 f., 6. apr., 7972. l., 11., 13., 17., 28., 30., 34., 56. lp.

Āgenskalna Vingrošanas un sporta biedrības ēkas plāns un citi dokumenti. LNA LVVA 2769. f., 1. apr., 4211. l., 3., 9. lp.

Eine neue Turnhalle in Riga. Rigasche Zeitung, 15. November 1910, Nr. 263, S. 5.

Galīgi piešķirtās rūpniecības iestādes, augļu dārzi un t. t. Zemes Ierīcības Vēstnesis, 1927. gada 21. oktobris, Nr. 250, 6. lpp.

Rīgā būs jaunas telpas tenisa spēlei. Jaunākās Ziņas, 1936. gada 8. oktobrī, Nr. 229, 12. lpp.

Vakar beidzās pirmais tenisa turnīrs zem jumta. Sporta Pasaule, 1937. gada 8. februārī, Nr. 352, 4. lpp.

Ēkas Baldones ielā 7 katlu telpas, centrālapkures, ventilācijas un kanalizācijas izbūve. Rīgas Būvvaldes arhīvs (turpmāk – RBA) 157. grunts, 60. grupa, 9266. lieta.

Odiņš, Z. Ziema vēl tālu… Padomju Jaunatne, 1949. gada 17. novembris, Nr. 226., 6. lpp.

Gatavoties ziemai, paaugstināt sporta techniskos rezultatus. Padomju Jaunatne, 1950. gada 30. novembris, Nr. 234, 1. lpp.

Lūsis, J. Vissavienības meistarsacīkstes tenisā. Padomju Jaunatne, 1951. gada 17. oktobris, Nr. 204, 4. lpp.

Mežavilks, Z., Stumbris, E., Liepiņš, I. Tumši traipi. Sports, 1960. gada 15. decembris, 4. lpp.

Austriņš, A., Pļavnieks, G. Nams iet bojā. Sports, 1962. gada 20. decembris, Nr. 148., 3. lpp.

Sporta zāles piebūve namam Baldones ielā 7. RBA 156., 157. grunts, 60. grupa, 9135. lieta, 1. lp.

Strobs, J. Spēka zari. Padomju Jaunatne, 1962. gada 26. augusts, Nr. 168, 3. lpp.

Stadionu atklās svētdien. Rīgas Balss, 1964. gada 8. maijs, Nr. 108, 4. lpp.

Zilgalvis, L. Kur vējš dzenāja smiltis. Sports, 1964. gada 14. maijs, Nr. 56, 2. lpp.

Centrālā tenisa kluba ēkas Baldones ielā rekonstrukcija, 1. kārta. RBA, 156. grunts, 60. grupa, bez numura.

Centrālā tenisa kluba iekšējā plānojuma izmaiņu izpildprojekts. RBA, 157. grunts, 60. grupa, 62207. lieta.

Centrālā tenisa kluba rekonstrukcija, 2. kārta, RBA, 157. grunts, 60. grupa, 83733. lieta.

Centrālā tenisa kluba rekonstrukcija, 2. kārta, RBA, 157. grunts, 60. grupa, 82991. lieta, 4. lp.

Centrālā tenisa kluba Baldones ielā 7 rekonstrukcijas projekta izmaiņu projekts, RBA, 157. grunts, 60. grupa, 82997. lieta.

Ēkas Baldones ielā 7 2. un 3. stāva rekonstrukcija privātās Krievu kristīgās skolas vajadzībām, RBA, 157. grunts, 60. grupa, 105923. lieta.

Ēkas Baldones ielā 7, Rīgā bēniņu stāva rekonstrukcija, RBA, 157. grunts, 60. grupa, 110924. lieta.

Ēkas Baldones ielā 7, Rīgā bēniņu stāva rekonstrukcija (legalizācija), Būvprojekts, RBA, 157. grunts, 60. grupa, 133517. lieta.

Fizkultūrieša kalendārs 1961.–1988. gadiem. Rīga: LVI, 1961–1988.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa. Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 31084. Kadastra numurs: 0100 060 0157, adrese: Baldones iela 7, Rīga.

Āgenskalna iedzīvotāji nobremzē «Lidl» veikalu Baldones ielas tenisa kortu vietā [tiešsaiste]. https://jauns.lv/raksts/zinas/318705- agenskalna-iedzivotaji-nobremze-lidl-veikalu-baldones-ielas-tenisa-kortu-vieta [skatīts: 30.06.2021].

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes lēmums Nr. 08-09.2/4230 2019. gada 4. septembrī.
DOI: 10.7250/IAV.2021.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Rita Apine

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.