Daži agrāk aktuāli akadēmiskās dzīves aspekti: venia legendi un privātdocenta statuss pasaulē un Rīgas Politehnikumā (1862–1896)

Māris Baltiņš

Abstract


Pētījumā aplūkots privātdocenta statuss, kas pasaulē tika ieviests 18. gadsimtā un, sākot no 19. gadsimta otrās puses līdz Otrā pasaules kara beigām, pastāvēja arī Latvijā. Privātdocenta statuss salīdzināts ar citu pasaules valstu, galvenokārt vācu tipa universitātēm. Jēdzienu «venia legendi» un «privātdocents» skaidrojumi ar piemēriem no Rīgas Politehnikuma (RP) mācībspēku darbības atspoguļo šos jēdzienus no dažādiem aspektiem, lai 21. gadsimtā būtu saprotams to lietojums iepriekšējos gadsimtos. Autors pētījumam izmantojis arhīvu dokumentus un bibliotēku krājumus, balstoties ne tikai Latvijas, bet arī Krievijas, Vācijas un citu valstu zinātnieku atziņās.

The study examines the status of a private docent, the academic position which was introduced across the world in the 18th century and which also existed in Latvia from the second half of the 19th century until the end of World War II. The status of the private docent as it used to be understood in Latvia is compared with other countries, mainly considering German-type universities. Definition of the terms «venia legendi» and «private docent» providing examples of academic activity of the lecturers of Riga Polytechnicum (RP) allow considering these concepts from various perspectives in order to make their meaning and usage in the previous centuries transparent for the users in the 21st century. Conducting the present research, the author has used archival documents and library collections, the theoretical framework includes the findings of not only the Latvian scientists, but also researchers from Russia, Germany and other countries.


Keywords:

venia legend; privātdocenta statuss; habilitācija; Rīgas Politehnikums

Full Text:

PDF

References


Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, 831 S.

Adamovičs, L. Latvijas Universitāte. 1919.–1939. Latvijas Universitāte divdesmit gados. I daļa: Vēsturiskas un statistiskas ziņas par universitāti un viņas fakultātēm.1919.-1939. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939, 1.– 99. lpp.

Baltiņš, M. Par privātdocenta statusu Latvijas Universitātē. Latvijas Universitātes raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība, 653. sēj. Rīga: Zinātne, 2003, 63.–79. lpp.

Piskunov, I. V. Pravovoje polozhenie privat-docentov rossijskih universitetov (1803–1884). Vestnik PSTGU II: Istoriya. Istoriya Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. 2014. Vyp. 4 (59), s. 98–116.

Šterns, I. Pēkšņi pārtrūcis mūžs. Prof. Dr. hist. Edgara Andersona piemiņai. Universitas, 1989, Nr. 64, 64.–65. lpp.

Privātdocents. Konversācijas vārdnīca. 3. sēj. Rīga: RLB Derīgu grāmatu nodaļa, 1911, 3291. sl.

Brockhaus Konversation-Lexicon. Leipzig: Brockhaus, 1908, Bd. 13, S. 445.

Meyers Lexicon. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1928, Bd. 9, S. 1297.

Latviešu literārās valodas vārdnīca. 62. sējums. Rīga: Zinātne, 1987, 392. lpp.

Erdmann, E. Die Bedeutung des Privatdozenten. Zur Kritik der Lex Arons. 1898 [tiešsaiste]. http://library.fes.de/cgi-bin/somo_mktiff.pl?year=1898&pdfs=1898_0026x1898_0027x1898_0028x1898_0029x1898_0030x18 98_0031&verz=1898/1898_01 [skatīts: 18.03.2021].

Platetschek, S. Zur Geschichte der Habilitation an der Universität Tübingen im 19. und 20. Jahrhundert. In: 200 Jahre Wirtschafts- und Staatswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen: Leben und Werk der Professoren. Stuttgart: Steiner, Bd. 2 (2004), S. [1364]- 1399 [tiešsaiste]. https://freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/ freidok:4675/datastreams/FILE1/content [skatīts: 18.03.2021.].

Аndreev, А.Y. Istoriya nauchnoj attestatsii v vysshikh shkolakh Rossijskoj imperii. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Istoriya, 2019, t. 64, vyp. 1, s. 293–303.

Dišlers, K. Imanuela Kanta piemiņai. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1924. gada 1. aprīlis, Nr. 4, 157.–165. lpp.

Kūle, M., Kūlis, R. Imanuela Kanta dzīve un darbība. No: Kants, I. Praktiskā prāta kritika. Rīga: Zvaigzne, 1988, 5.–29. lpp.

Ārzemēs. Baltijas Vēstnesis, 1897. gada 8. decembris, Nr. 276, 2. lpp.

Vēbers, M. Politika kā profesija. Zinātne kā profesija. Rīga: Izdevniecība AGB, 2002, 135 lpp.

Laube, S. Privatdozenten sind das Uni-Prekariat. Frankfurter Allgemaine, 29. Februar 2021. [Skatīts tiešsaistē: 24.03.2021. https://www.faz. net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/akademischer-alltag-privatdozenten-sind-das-uni-prekariat-11657573.html].
DOI: 10.7250/IAV.2021.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Māris Baltiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.