Frīdrihs Augusts Nauks (1855–1913), Rīgas Politehnikuma absolvents, kontrolbiļešu drukas aizsācējs Rīgā

Ilze Gudro, Alīda Zigmunde

Abstract


Rīgas Politehnikuma (RP) absolvents (1878) Frīdrihs Augusts Nauks (Friedrich August Nauck; 1855–1913) bija RP pirmā direktora Ernsta Nauka (Ernst Nauck; 1819–1875) dēls, inženieris, sabiedriskā transporta un dažādu ieejas kontrolbiļešu drukas aizsācējs Rīgā. Pētījuma mērķis ir atspoguļot F. A. Nauka tipogrāfijas darbību un kontrolbiļešu drukas pirmsākumus, kā pierādījumu apzinot kontrolbiļetes, kas dažādos arhīvos un muzeju krājumos ir saglabājušās līdz mūsdienām. F. A. Nauka 1888. gadā Rīgā izveidotā tipogrāfija darbojās līdz 1939. gadam. Tipogrāfijas sekmīgai darbībai inženieris izgudroja dažādas ierīces. F. A. Nauks aktīvi darbojās Rīgas Tehniskajā un Rīgas Amatu biedrībā, lasot referātus par dažādiem tematiem, kā arī bija viens no Rīgas zirgu dzelzceļa sabiedrības direktoriem (1885–1889). Pētījumā nozīmīga vieta atvēlēta F. A. Nauka ģimenei un tās pēctečiem līdz mūsdienām.

A graduate of Riga Polytechnicum (RP) (1878), Friedrich August Nauck (1855–1913) was a son of the first director of RP, Ernst Nauck (1819– 1875), an engineer, the initiator of public transport and various entrance control-ticket printing in Riga. The aim of the research is to reflect the activities of F. A. Nauck’s Printing House and the beginnings of control-ticket printing, identifying control-tickets that have survived to the present day in various archives and museum collections. The Printing House established by F. A. Nauck in 1888, in Riga, operated until 1939. The engineer invented various devices for a successful operation of the Printing House. F. A. Nauck was an active member of Riga Technical and Riga Craft Society, he presented reports on various topics and was one of the directors of the Riga Horse Railway Society (1885–1889). In the research, great attention is payed to the family of F. A. Nauck and its descendants to the present day.


Keywords:

Rīgas Politehnikums; kontrolbiļešu druka; Nauku dzimtas tipogrāfija; Frīdrihs Augusts Nauks

Full Text:

PDF

References


Biedriņš A., Liepiņš E. Rīgas sabiedriskais transports no 19. gs. vidus līdz mūsdienām. Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, Rīgas satiksme, 2015, 84., 87. lpp.

Karulis, K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. R.: Liesma, 1967, 116. lpp.

Rigasches Adressbuch, 1868./1869. Riga, 1869, S. 22.

Locales. Zeitung für Stadt und Land, 7. August 1891, No. 176, S. 4.

Rigasches Adressbuch, 1901. Riga, 1901, S. 204.

Rigasche Industrie-Zeitung, 15. Februar 1911, No. 3, S. 38.

RPI Studentu saraksti. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 7175. f., 1. apr., 1907. l., 178. lp.

Studenta Roberta Heinriha personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 1. apr., 857. l.

Neander, W. Lexikon deutschbaltischer Teologen seit 1920. Hannover: Fritz

Eberlein, 1988, S. 121.

Totenliste. Baltische Post, 11. Februar 1913, No. 35, S. 4. Rigasche Zeitung, 13. Februar 1913, No. 37, S. 7.

Gottzmann, C. L., Hörner, P. Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburg. Band I. Berlin, New York: W. de Gruyter, 2007, S. 314.–315.

Wir brauchen eine Zentralstelle für geistige Zusammenarbeit. Riga am Sonntag, 22. September 1929, No. 98, S. 8.

Studenta Frīdriha Alfrēda Burharda personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 1. apr., 20070. l.

Borbely, K. von (Bearb). Deutsch-baltisches Gedenkbuch. Unsere Toten der Jahre 1939–1947. Darmstadt: Deutsch-Baltische Genealogische Gesellschaft, 1991, S. 65.

Oto Paula Nauka personāllieta. LNA LVVA 5601. f., 1. apr., 4429. l., 1.–10. lp.

Rīgas Politehnikuma studentu diplomu kopijas. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1848. l., 169. lp.

Rīgas Politehnikuma asistenta Frīdriha Nauka personāllieta. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 176. l., 1., 2., 14., 15., 27. lp.

Die Stadt Realschule. Rigasche Stadtblätter, 23. September 1882, No. 38, S. 328.

Rechenschaftsbericht des I Rigaer Velocipedisten-Vereins pro 1899/1890 und 1900/1901. Riga, 1902, S. 21.

Gewerbe Verein. Rigasche Zeitung, 29. Dezember 1879, Nr. 303, S. 51.

Gewerbeverein. Rigasche Zeitung, 25. Oktober 1880, No. 249, S. 10.

Technischer Verein. Rigasche Industrie-Zeitung, 1. März, 1888, No. 5, S. 54.

Technischer Verein. Beilage zur Düna Zeitung, 27. November 1893, No. 271, S. 3.

Notizen. Rigasche Stadtblätter, 7. Januar 1894, No. 1, S. 5.

Locales. Düna Zeitung, 2. Dezember 1894, No. 271, S 5.

Im technischen Verien. 2. Beilage zur Rigaschen Rundschau, 30. September 1895, No. 223, S. 7.

Technischer Verein. Rigasche Rundschau, 7. Oktober 1895, No. 229, S. 6.

Notizen. Rigasche Stadtblätter, 30. November 1895, No. 48, S. 385.

Notizen Rigasche Stadtblätter, 15. Oktober 1898, No. 41, S. 329.

Notizen. Rigasche Stadtblätter, 22. Januar 1898, No 3, S. 24.

Im Gewerbeverein. Düna Zeitung, 15. Dezember 1904, No. 285, S.7.

Notizen. Rigasche Stadtblätter, 31. Dezember 1898, No. 52, S. 417.

Technischer Verein. Rigasche Rundschau, 14. Januar 1899, No. 10, S. 5.

Technischer Verein. Rigasche Rundschau, 13. Januar 1900, No. 9, S. 2.–3.

Notizen. Rigasche Stadtblätter, 11. Dezember 1903, No. 49, S. 400.

Technischer Verein. Rigasche Rundschau, 10. Dezember 1907, No. 266, S. 10.

Popularisierung des «Triumphzugs Kaiser Maximilians» [online]. https://artinwords.de/kaiser-maximilian-i-und-die-kunst-der-duererzeit/ [cited:21.02.2020].

Technischer Verein. Düna Zeitung, 22. März 1908, No. 69, S. 10. Schenkungen für den Deutschen Verein. Beilage zur Rigaschen Zeitung, 22. Dezember 1908, No. 297, S. 7.

Technischer Verein. Rigasche Industrie-Zeitung, 1. März 1888, No. 5, S. 54.

Kontrolbiļešu spiestuve E. Nauk. Audzinātājs, 1935. gada 1. novembris, Nr. 11, 66. lpp.

Ein bemerkenswertes Jubiläum. Rigasche Rundschau, 1. März 1928, Nr. 49, S. 3.

[Inland]. Düna Zeitung, 29. Oktober 1892, No. 247, S. 1.

Technischer Verein. Rigasche Industrie-Zeitung, 1. Februar 1893, No. 3, S. 30.

Oficiera nodaļa. Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, 1893. gada 18. septembris, Nr. 205, 1. lpp.

Concessionserteilungen. Rigasche Rundschau, 17. Januar 1895, Nr. 13, S. 5.

Feuerschäden. Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, 1895. gada 9. maijs, Nr. 101, 1. lp.

Beilage zur Rigasche Rundschau, 4. März 1899, No. 52, S. 5.

Locales. Rigasche Rundschau, 12. November 1905, No. 250, S. 6.

Locales. Rigasche Rundschau, 11. August 1910, No. 182, S. 6.

Gerda un Jirgena Nauku aizbildniecības lieta. LNA LVVA 1380. f., 3. apr., 10271. l. 22. lp.

Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis, 1935. gada 28. decembris, Nr. 294, 4. lpp.

Par firmu «E. Nauk». LNA LVVA 1536.f., 12. apr., 2428. l., 1., 41., 49., 57. lp.

Satiksmes pārvalde iegādāsies biļešu spiestuvi. Rīts, 1939. gada 7. novembris, Nr. 308., 11. lpp.

Rīgas ielu dzelzceļa atskaites. LNA LVVA 2940 f., 1. apr., 44. l, 4. lp. o. p.; 11. lp., 11. lp. o. p.; 30. lp.; 47. lp.; 64. lp.; 78. lp.; 83. lp.; 92. lp.; 110. lp.; 124. lp.; 135. lp.; 139. lp.; 153. lp. o.p.; 168. lp. o.p.; 189. lp.; 198. lp.; 202. lp.; 214. lp.; 227. lp.; 237. lp.; 249. lp.; 259. lp.; 273. lp. o. p.; 281. lp.; 287. lp. o.p.; 293. lp.; 303. lp. op.; 326. lp.; 340. lp.; 353. lp.; 366. lp.

Rīgas notārs Jānis Krūklands. Valdības Vēstnesis, 1939. gada 16. novembris, Nr. 261, 15. lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2020.005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ilze Gudro, Alīda Zigmunde

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.