Inženiera, uzņēmēja, skolotāja Jāņa Baumaņa (1878–1945) mūža veikums

Lāsma Gaitniece, Alīda Zigmunde

Abstract


Raksts veltīts inženierim, pedagogam un vienam no Liepājas pilsētas pašvaldības vadītājiem Jānim Baumanim, kurš augstāko izglītību ieguva ne tikai Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), bet arī elektroenerģijas (elektrības) augstskolā «Ecole supérieure d’electricité» Parīzē, Francijā. Jāņa Baumaņa biogrāfija liecina, ka viņš bijis mērķtiecīgs, nav baidījies jaunu izaicinājumu, kā arī vairākkārt sevi veiksmīgi pierādījis uzņēmējdarbībā, dibinot un sekmīgi vadot uzņēmumus. Minētās īpašības raksturo Jāni Baumani arī kā Liepājas pašvaldības vadītāju, taču vēlme uzņemties iniciatīvu dažādu tolaik vēl pārdrošu ideju realizēšanā augstajam amatam bijusi traucējoša, tādēļ viņš pilsētas vadībā bija vien nepilnu gadu. Atkāpjoties no pašvaldības vadītāja amata, viņš Liepāju pameta un devās uz Rīgu, kur strādāja firmā un pievērsās pedagoģiskajam darbam. Raksta mērķis – apkopot Jāņa Baumaņa dzīves gājumu un atklāt viņa veikumu dažādās darbības jomās.

The article is devoted to engineer, teacher and one of mayors of Liepāja City Municipality – Jānis Baumanis – who obtained university education not only at Riga Polytechnic Institute (RPI), but also at the University of Electricity (Ecole supérieure d’electricité) in Paris, France. The biography of J. Baumanis shows that he has been purposeful, feared no challenge  and  has repeatedly proved  himself as entrepreneur establishing and successfully managing companies. These qualities also describe J. Baumanis as the Mayor of Liepāja City Municipality, but the desire to take initiative in implementing various, brave at that time, ideas were interfering, thus he held the position less than a year. After resigning, he left Liepāja city for Riga, where he worked for a company and turned to pedagogical work. The aim of the article is to summarize the life of J. Baumanis and to discover his achievements in various fields of activity.


Keywords:

Jānis Baumanis; Rīgas Politehniskais institūts; Liepājas pilsētas pašvaldība; uzņēmums «Rūpnieks».

Full Text:

PDF

References


RPI studentu reģistrs. Latvijas Nacionāla arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 7175. f., 1. apr., 1906. l., 28. lp.

Jāņa Baumaņa lūgums izsniegt viņa dēlam Ansim apliecinājumu par studijām Latvijas Universitātē 1925./1926. mācību gadā. LNA LVVA 7427. f., 1. apr., 9822. l., 11. lp.

J. Baumaņa lūgums Latvijas iekšlietu ministram atļaut atteikties no Latvijas pavalstniecības, 1939. g. LNA LVVA 3721. f., 4. apr., 126. l., 178. lp.

Baumanis, J. Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 35. lpp.

Latvijas Universitātes Mehānikas fakultātes dekāna K. Tormaņa vēstule Izglītības ministrijai 1931. gada janvārī. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1542. l., 17. lp.

Baumanis, J. Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 35. lpp.

Ierēdņa Jāņa Baumaņa ankete. LNA LVVA 6912. f., 1. apr., 56. l., 12. lp.

Bauman, I. J. Novij sposob plavki chuguna v vagrankah. Moskva: Zemlja, 1915, 16 str.

Bauman, I. J. Sposob okrashivanija mashinnyh chastej okunanijem. Moskva: Zemlja, 1915, 16 str.

Bauman, I. J. Iz praktiki po intensifikacii truda pri rezanii metallov. Moskva: Zemlja, 1915, 23 str.

Baumanis, J. Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 35. lpp.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības adresu grāmata 1922./1923. gadā. 2. izd. [Rīga]: J. A. Kukurs, [1922], 307. lpp.

Stūls, A. Rīgas izstāde. Ekonomists, 1921, Nr. 17, 1921. gada 1. septembrī, 635. lpp.

Baumanis Jānis. Rīgas Politechnikums 1862.–1919.g.: Album academicum (1912.–1919. g.). Rīga: Latvijas universitātes studentu [padomes] grāmatnīca, 1938, 76. lpp.

Jāņa Baumaņa Latvijas Republikas pilsoņa pase, 1920. gads. LVVA. 2996. f., 2. apr., 9356. l., 1. lp.

Deksnis, E. Laba un skaidra apziņa, ko nekad nedrīkst pazaudēt. Kurzemes Vārds, 2005, 14. jūnijs, 6. lpp.

Baumanis, J. Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 35. lpp.

Liepājas Muzejs [tiešsaiste]. http://ej.uz/Liepajas_vaditaji17-21gs [skatīts: 2018. gada 26. septembrī].

Telegramas. Valdības Vēstnesis, 1921, Nr. 195, 1921. gada 31. augustā, 3. lpp.

Gintners, J., Gintnere, U. Pašu valdība jeb pašvaldība. Liepājas Vēstules, 2017, Nr. 3 (31), 42. lpp.

Liepājas Muzejs [tiešsaiste]. http://ej.uz/Liepajas_vaditaji17-21gs [skatīts: 2018. gada 26. septembrī].

Gintners, J. 20. gadsimts laikmetu griežos. Kurzemes Vārds, 2000, 13. janvāris, 6.–7. lpp.

Valsts tehnikums Rīgā: desmit gadu darbības pārskats, 1920.–1930. Rīga: Valsts Tehnikums, 1930, 56., 77. lpp.

Grosvalds, I., Bombiza, I. Tehniska izglītība Latvijā un Rīgas Valsts tehnikums. RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 34. lpp.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, S. 468, 501, 517.

J. Baumaņa iesniegums Rīgas Valsts tehnikuma direktoram pieņemšanai darbā par skolotāju. LNA LVVA 6912. f., 1. apr., 56. l., 14. lp.

Jāņa Baumaņa Latvijas Republikas ārzemju pase. LNA LVVA 3234. f., 33. apr., 86928. l., 3. lpp.

J. Baumaņa lūgums Latvijas izglītības ministrijas Arodskolu nodaļai apliecināt viņa darba stāžu, 1939. gads. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1542. l., 5. lp.

Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, XIV lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2019.004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Lāsma Gaitniece, Alīda Zigmunde

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.