Latviešu izcelsmes Lietuvas arhitekta un inženiera Kārļa Reisona (1894–1981) darbība (1930–1981) Kauņā, Panevēžā un Adelaidā

Sigits Vlads Saladžinsks, Kristina Vaisvalavičiene

Abstract


Raksts iepazīstina ar latviešu izcelsmes Lietuvas arhitekta un inženiera Kārļa Reisona (Karolis Reisonas; 1894–1981) profesionālo darbību mūža otrajā pusē – no 1930. gada Kauņā, Panevēžā un Adelaidā – un viņa darbu nozīmi Lietuvas arhitektūras vēsturē. K. Reisons bija viens no spilgtākajiem 20. gadsimta starpkaru perioda Lietuvas modernās arhitektūras radītājiem, kopā ar citiem slaveniem Lietuvas arhitektiem veidoja īpašo starpkaru perioda Kauņas modernās arhitektūras stilu. K. Reisons ir reprezentatīvu celtņu Šauļos, Kauņā un citās Lietuvas pilsētās, kā arī Rīgā un Adelaidā autors vai līdzautors. Arhitekts un inženieris K. Reisons strādāja par Šauļu pilsētas inženieri un pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju (1922–1930), Šauļu arodskolas direktoru (1926), Lietuvas Lauksaimniecības kameras konsultantu (1927–1928), Kauņas pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju (1930–1938), Panevēžas inženieri (1940) un birģermeistaru (1941–1944). No 1949. gada Reisonu ģimene dzīvoja Adelaidā, Austrālijā. Pēc viņa projektiem Lietuvā uzcelti trīs neatkarības pieminekļi – Šauļu Neatkarības piemineklis, Kauņas Brīvības pieminekļa postaments un Kauņas Romas katoļu Kristus Augšāmcelšanās baznīca. 14 no viņa projektētām celtnēm Kauņā un Šauļos ir iekļautas Lietuvas nekustamo kultūras vērtību sarakstā. Agrīniem K. Reisona projektiem raksturīgs historisms, eklektisma elementi, «ķieģeļu stils», vēlākie projekti iezīmējas ar modernismam raksturīgu askētisko racionālismu, funkcionālismu, piemērošanos pie pilsētbūvnieciskā un kultūrvēsturiskā konteksta.

The article introduces the professional activities of Latvian-born Lithuanian architect and engineer Karolis Reisonas (in Latvian: Kārlis Reisons; 1894–1981) in the second half of his life – from 1930 in Kaunas, Panevėžys and Adelaide cities – and his role in the history of Lithuanian architecture. K. Reisonas was one  of the most prominent creators of modern 20th-century interwar Lithuanian architecture and together with other famous Lithuanian architects formed a special style of  Kaunas modern architecture in interwar  period. K.  Reisonas is the author or co-author of representative buildings in Šiauliai, Kaunas and other Lithuanian cities, as well as in Riga and Adelaide cities. Architect and engineer K. Reisonas worked as Šiauliai City Engineer and Head of Municipal Construction Department (1922–1930), Director of Šiauliai Vocational School (1926), Consultant of Lithuanian Chamber of Agriculture (1927–1928), Head of Construction Department of Kaunas Municipality (1930–1938), Panevėžys City Engineer (1940) and Burgomaster (1941–1944). From 1949, the Reisonas family lived in Adelaide city, Australia. To his projects three monuments of independence were built in Lithuania – Monument of Independence in Šiauliai city, Podium of the Freedom Monument of Kaunas city and Roman Catholic Christ’s Resurrection Church in Kaunas city. Fourteen of buildings in Lithuania (in Kaunas and Šiauliai cities) designed by him are included in the list of cultural values of Lithuania. Early K. Reisonas’ projects are characterized by historism, elements of eclecticism and «brick style», later projects are characterized by austere rationalism, functionalism, adaptation to urban construction and cultural and historical context.


Keywords:

Kārlis Reisons; Lietuvas arhitektūra; Kauņa; Panevēža; Adelaida

Full Text:

PDF

References


UNESCO Tentative lists. «Kaunas 1919–1939: The Capital Inspired by the Modern Movement» [online]. http://whc.unesco.org/en/ tentativelists/6166/ [cited: 25.02.2019].

Kauno Šv. Kryžiaus RKB Santuokos metrikų knyga, 1930. p. 105, ieraksta Nr. 63.

Jankevičiūtė, G., Petrulis, V. «Tautos šventovė: Prisikėlimo bažnyčia». Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940. Vilnius: Lapas, 2018, p. 94.

Kristus augšāmcelšanās baznīcas projekts (1929). Lauku Doma, 1929. gada 31. oktobris., Nr. 40, 3. lpp.

Kristus Augšāmcelšanās baznīca Kauņā. R. Vaisvalavičus foto, 2018.

Kristīgas tautas brīvības piemineklis. Vērotājs, 1929. gada 9. novembris, Nr. 39, 1.–2. lpp.

Kairiukštytė-Jacinienė, H. Prisikėlimo bažnyčios reikalu. Lietuvos Aidas, 1930, Nr. 55, p. 2.

Buškevičienė, A. Prisikėlimas. Kaunas: Judex, 2006, Nr. 42.–44., p. 102.

Lietuvas Augšāmcelšanās baznīcas projekta autors – latvietis. Jaunākās Ziņas, 1936. gada 26. augusts, Nr. 193, 16. lpp.

Preišegalavičienė, L. Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 2018, p. 162.–163.

Fotoattēls «Vienas aukščiausių Amerikos namų». Naujas Žodis, 1928, Nr. 10–11, p. 18.

Fotoattēls «Naujas dangorėžis». Naujas Žodis, 1930, Nr. 2, p. 38.

Amerikas debesskrāpja fotoattēls. Naujas Žodis, 1928, Nr. 23–24, p. 15.

Laurinaitis, P. T. «Futuristinės Kauno vizijos». Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940. Lapas, 2018, p. 68.

Baltijas valstis piedzīvo monumentālu celtņu radīšanas laikmetu: Saruna ar Rīgas pilsētas galvu R. Liepiņu. Brīvā Zeme, 1937. gada 17. jūnijs, Nr. 133, 6. lpp.

Rutmanis, J. Celtniecības izstāde. Latvijas Arhitektūra, 1939, Nr. 6, 168. lpp.

Kančienė, J. Architektas Karolis Reisonas. Kaunas: Geltona, [b. m.], p. 5.

Kančienė, J. «Prisikėlimo bažnyčia». Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 351.

KRVA, 219. f., 3. apr., 508. l., 27. lp.

Kauņas Evanģēlisko reformātu baznīca: a) Atklātne «Evangelikų- reformatų bažnyčia statoma Kaune». Miškinis, A., Morkūnas, K. Kauno atvirukai. 1918–1940: Katalogs. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, p. 152–153.

Kristus Karaļa baznīca Rīgā. Foto Kristupas Saladžinskas, 2018.

Kančienė, J. Architektas Karolis Reisonas. Kaunas: Geltona, [b. m.], p. 16.

Jankevičiūtė, G., Petrulis, V. «Tautos šventovė: Prisikėlimo bažnyčia». Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940. Lapas, 2018, p. 96.

Katoļu dievnama jaunceltne Rīgā. Daugavas Vēstnesis, 1943. gada 20. aprīlis, Nr. 93, 4. lpp.

Rīgas Kristus karaļa draudze [tiešsaiste]. http://karalis.lv/vest ure#1500533251709-61119636-2524 [skatīts: 03.11.2018].

Levina, M., Zilgalvis, J., Tipāne, A., Čoldere, D., Banga, V. The Heritage of Religious Architecture and Art in Riga. Rīga: Neputns, 2010, 426. lpp.

Aknīstes sv. Ignācija no Lojolas katoļu baznīca [tiešsaiste]. http://www. akniste.lv/?id=399〈=lv [skatīts: 03.11.2018].

Jankevičiūtė, G., Petrulis, V. «Nacionalinė tapatybė: Vytauto Didžiojo muziejus». Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas. 1918–1940. Vilnius: Lapas, 2018, p. 86.

Atklātne «Kaunas. Vytauto Didžiojo muziejus» (foto V. Augustins). Miškinis, A., Morkūnas, K. Kauno atvirukai. 1918–1940. Katalogas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, p. 87.

Kančienė, J. «Vytauto Didžiojo muziejus». Kauno architektūra. Sast. A. Jankevičienė. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 306.

Zemes bankas ēka Kauņā. Technika ir ūkis, 1935, Nr. 1, p. 26.

Baužienė, M. Didžiausio Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklo autorius. Žemaičių Žemė, 2007, Nr. 4, p. 47.

Kauno miesto privati statyba: pasikalbėjimas su miesto inžinieriumi K. Reisonu. Lietuvos Aidas, 1934, Nr. 69, p. 8.

Kauno miesto halės. Lietuvos Žinios, 02.02.1931, p. 8. [35] KRVA, 219. f., 3. apr., 508. lieta, 9. lp.

Žk. Ilgų metų kruopštaus darbo dideli vaisiai. Ūkininko Patarėjas, 1936, Nr. 3, p. 13.

Gailiūnaitė, O. Eleną Butnevičiūtę-Reisonienę prisimenant. Moteris: Lietuvių Moterų Kanadoje Žurnalas, 1985–1986, p. 18.

Reisonas, K. Miesto statybos darbai ir planai. Panevėžio Tiesa, 1940., Nr. 7, p. 4.

Astramskas, A. Miesto vadovai: Panevēžas pilsētas vadītāju saraksts [tiešsaiste]. http://www.panevezys.lt/lt/gyventojams/miestas-216/istorija/ miesto-vadovai.html [skatīts: 02.06.2018].

St. Nicholas Church [online]. http://saintnicholasadelaide.org.au/?page_ id=71 [cited: 04.09.2018].

K. Reisona ekslibris. Autors G. Bagdonavičus (1928). Šauļu muzejs «Aušra», ŠAM D-T 6764.

Memoriālā plāksne K. Reisonam Šauļos (tēln. K. Bimba). Foto A. Zabitītes (2018).
DOI: 10.7250/IAV.2019.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sigits Vlads Saladžinsks, Kristina Vaisvalavičiene

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.