Arhitektes Dainas Dannebergas devums arhitektūrā 20. gadsimta otrajā pusē

Ilze Gudro, Jānis Krastiņš

Abstract


Rakstā atspoguļots ievērojamās latviešu arhitektes Dainas Dannebergas devums Latvijas arhitektūrā, kā arī dzīves nozīmīgie notikumi un izaugsme. Dzīvojot un strādājot padomju varas gados, arhitekte projektējusi gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkas, kas joprojām tiek izmantotas un kuru kultūrvēsturiskās nozīmes līmenis laika gaitā ir noteikti audzis. Atpazīstamākais arhitektes projektētais objekts ir Rīgas Politehniskā institūta (RPI), tagad Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), studentu pilsētiņa Ķīpsalā. Pie tās  projektēšanas D. Danneberga strādāja no 1969. līdz 1986. gadam. Arhitekte izstrādājusi arī vairāku citu mācību iestāžu, kā arī sabiedrisko un dzīvojamo ēku projektus, kas realizēti gan Latvijā, gan ārpus tās.

The article reflects the contribution of the renowned Latvian architect Daina Danneberga to Latvian architecture, as well as the significant events  and growth of her life. While living and working in Soviet times, the architect has designed both residential and public buildings, which are still in use and whose cultural and historical significance has surely increased over time. The most recognizable object designed by the architect is the Student Campus of Riga Polytechnic Institute (RPI), now Riga Technical University (RTU), on the Ķīpsala Island. It was designed by D. Danneberga from 1969 to 1986. The architect has also developed projects for several other educational institutions as well as public and residential buildings, both in Latvia and abroad.


Keywords:

Daina Danneberga; RPI / RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā; 20. gadsimta otrās puses arhitektūra

Full Text:

PDF

References


Personāla dokumentu valsts arhīvs (turpmāk – PDVA) 959. f., 1. apr., 555. l., 231. lp.

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. No kreisās – Dainas māte Leontīne, māsa Guna un Daina dzīvoklī Rīgā (ap 1934).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Šūšanas uzņēmuma «K. Kimelis» logo (1940).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Dannebergi nedēļu pēc kāzām Mellužos (1949).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. I. Veigners un D. Danneberga kāzu dienā (1960).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Daina Danneberga ar meitām Helgu un Noru (ap 1980).

PDVA 959. f., 1. apr., 555. l., 233. lp.

Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) arhīvs 49135. f., 6. lp.

LU arhīvs 49135 f., 17. lp.

LU arhīvs 49135 f., 29. lp.

Eniņa, A., Krastiņš, J. Creative Work of the Architect Daina Danneberga in the Context of Architectural Heritage of the Soviet Period (Arhitektes Dainas Dannebergas daiļrade padomju laika arhitektūras mantojuma kontekstā). Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol. 4. 2010, p. 128.

PDVA 959. f., 1. apr., 555. l., 229. lp.

Treija, S., Holcmane, V. Daina Danneberga. Latvijas Architektūra, 2014/2015 Decembris/Janvāris, Nr. 116, 104.–106. lpp.

Jorēns, E. Pie Rīgas ziemeļaustrumu robežas. Rīgas Balss, 1963. gada 20. februāris, Nr. 43, 5. lpp.

Tīlmanis, O. Arhitektūra, māksla un celtniecība. Māksla, 1960. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 18. lpp.

Jorēns, Ē. Par četriem arhitektiem un tukšo klajumu Juglā. Rīgas Balss, 1959. gada 26. augusts, Nr. 201, 3. lpp.

Apsītis, V. Kopīgiem Spēkiem. Literatūra un Māksla, 1958. gada 29. novembris, Nr. 48, 1. lpp.

Latvijas Arhitektūras muzejs (turpmāk – LAM) D21-5.

Apkaimju vēsture: kā tika apbūvēta Rīga? [tiešsaiste]. https:// www.riga.lv/lv/news/apkaimju-vesture-ka-tika-apbuveta-riga?9625 [skatīts: 17.01.2018].

Krauklis, O. Rīga Ceļinogradai. Māksla, 1964. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 18. lpp.

Rīdzinieki uzcēluši kultūras pili jauno zemju apguvējiem. Dzimtenes Balss, 1964. gada 13. septembris, Nr. 74, 1. lpp.

Krauklis, O. Rīga Ceļinogradai. Māksla, 1964. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 16. lpp.

Дворец Целинников в Астане [online]. http://silkadv.com/ru/node/719 [cited: 15.01.2019].

Конгресс-холл в Астане [online]. https://tonkosti.ru/

LAM 6320/D21.

LAM 6320/D21.

Krastiņš, J. Doma laukums. Mācību stunda Rīgas arhitektūrā. Diena, 1993. gada 31. jūlijs, Nr. 156, 12.–13. lpp.

Gegere, A. 150 arhitektūras pieminekļi. Rīgas Balss, 1975. gada 28. aprīlis, Nr. 99, 6. lpp.

LAM D21-23.

Foto I. Gudro. Latvijas Zvejnieku kolhozu savienības nams Jaunielā 13, Vecrīgā (2019).

Bērziņa, V. Eksperimentāla paneļu apdare. Cīņa, 1977. gada 14. jūlijs, Nr. 162, 2. lpp.

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (turpmāk – IVPC) Vēstures muzejs (turpmāk – VM).

LAM D21-8.

Foto I. Gudro. Skats uz RPI Ķīpsalas studentu kopmītnēm (2008).

Foto I. Gudro. Glazētās keramikas plāksnītes uz RPI Ķīpsalas studentu kopmītņu fasādēm (2008).

RTU IVPC VM.

Ernštreite, V. Priežu sila ielokā. Zvaigzne, 1978. gada 15. maijs, Nr. 10, 4.–5. lpp.

Jaunas skolas. Austrālijas Latvietis, 1977. gada 5. augusts, Nr. 1389, 7. lpp.

LAM D21-7.

LAM 6321/D21.

Eniņa, A., Krastiņš, J. Creative Work of the Architect Daina Danneberga in the Context of Architectural Heritage of the Soviet Period (Arhitektes Dainas Dannebergas daiļrade padomju laika arhitektūras mantojuma kontekstā). Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol. 4, 2010, p. 129.

Dripe, J. Ko turpmāk darīsim, kā tālāk iesim? Māksla, 1987. gada 1. marts, Nr. 5, 11.–13. lpp.

LAM 6316-D21.

LAM 6314/D21.

Foto no Google Maps.

LAM 6323-D21.

D. Dannebergas skice – dzīvojamās ēka ar garāžu Kanāla ielā 5, Jūrmalā (2015).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Dzīvojamā ēka ar garāžu Kanāla ielā 5, Jūrmalā (2015).

Rindu un bloķēta dzīvojamo ēku projektu konkursa rezultāti. Literatūra un Māksla, 1958. gada 5. jūlijs, Nr. 27, 1. lpp.

Prēmēti tikai dārza mājiņu projekti. Literatūra un Māksla, 1959. gada 29. augusts, Nr. 35, 4. lpp.

Holcmanis, A. Kāda būs Dailes teātra jauna ēka. Literatūra un Māksla, 1959. gada 12. decembris, Nr. 50, 3. lpp.

Tīlmanis, O. Arhitektūra māksla un celtniecība. Māksla, 1960. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 19. lpp.

LAM Daina Danneberga D21-2.

LAM D21-6.

Danneberga, D. Rīgas panorāmas kinoteātrī būs 2300 vietas. Rīgas Balss, 1960. gada 5. aprīlis, Nr. 81, 5. lpp.

Skalbergs, J. Komponistu jaunrades nama projektu konkurss. Literatūra un māksla, 1967. gada 6. maijs, Nr. 18, 8. lpp.

Перевощиков, Ю. Дворец спорта [online]. http://riga.zurbu.net/tag

Holcmanis, A. Jaunrades laboratorijas. Māksla, 1967. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 18. lpp.

Bērziņa, V. Pilsētas rītdienai. Cīņa, 1978. gada 15. jūlijs, Nr. 162, 3. lpp.

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Teātra biedrības ēkas makets Vecrīgā.

Danneberga, D. Jauns vaibsts Purvciema sejā. Rīgas Balss, 1984. gada 15. novembris, Nr. 259, 3. lpp.

LAM 6319-D21.
DOI: 10.7250/IAV.2019.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ilze Gudro, Jānis Krastiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.