Arhitekta Indriķa Blankenburga (1887–1944) dzimta un projekti laikmetu griežos

Māris Zvaigzne, Alīda Zigmunde, Ilze Gudro

Abstract


Аrhitekts Indriķis Blankenburgs (1887–1944), Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Arhitektūras nodaļas absolvents (1913), ir viens no pazīstamākajiem skolu ēku projektētajiem Latvijā starpkaru laikā. Vairums no viņa vairāk nekā 30 projektēto skolu un citu celtņu joprojām tiek izmantotas arhitekta sākotnēji paredzētajiem mērķiem. Izmantojot Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentus un bibliotēku krājumus, rakstā izsekots Blankenburgu dzimtai, kā arī ieskicēts I. Blankenburga devums skolu arhitektūrā, sastādīts arhitekta projektēto skolu saraksts.


Keywords:

Indriķis Blankenburgs; Blankenburgu dzimta; skolu projekti

Full Text:

PDF

References


Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 2996. f., 2. apr., 30113. l.

LVVA 2942. f., 1. apr., 11082. l., 16. lp.

LVVA 2996. f., 2. apr., 30108. lp.

Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2007, 449. lpp.

[3. personu saraksts]. Valdības Vēstnesis, 1939, Nr. 253, 11.–12. lpp.

LVVA 2942. f., 1. apr., 11082. l., 65. lp.

Indriķis Teodors Blankenburgs. Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 98. lpp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1907. l., 213. lp.

Indriķis Blankenburgs – studentu korporācijas «Talavija» krāsnesis 20. gadsimta sākumā . RVVĢ muzeja krājums.

Valdības iestāžu paziņojumi. Valdības Vēstnesis, 1924, Nr. 162, 1. lpp.

Pārmaiņas Izglītības ministrijai padoto darbinieku sastāvā. Skolu departaments. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1938, Nr. 4, 532. lpp.

Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 98. lpp.

Raisters, A. Architekta I. Blankenburga piemiņai. Architekts, 1965, Nr. 13, 27.–28. lpp.

LVVA 2996. f., 2. apr., 30104. l., 3.–5. lp.

Meklē piederīgos. Dzimtene, 1945, Nr. 1, 2. lpp.

Nekrologs. Laiks, 1990, Nr. 67, 7. lpp.

Raisters, A. Architekta I. Blankenburga piemiņai. Architekts, 1965, Nr. 13, 27. lpp.

Mums zudušie kollēgas. Architekts, 1950, Nr. 1., 13. lpp.

Zvaigzne, M. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija laikmetu griežos. Palīgs muzeja pedagogam (sast. Z. Soboļeva). Rīga: RaKa, 2015, 98. lpp.

I. Blankenburga un K. Kurle-Kurļa kaps un piemineklis pēc restaurācijas 2. Meža kapos 2014. gada rudenī. RVVĢ muzeja krājums.

Arhitekta I. Blankenburga projektēto skolu ēku saraksts un kontaktin- formācija. Pieejams: https:www.skolumuzejubiedriba.lv/arhitekta_i_ blankenburga_projekteto_skolu_eku_saraksts_un_kontaktinformacija [skatīts: 30.12.2017].

Izglītības ministrija valsts pastāvēšanas trešajā piecgadē. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1933, Nr. 11, 370.–374. lpp.

Latvijas gaismas pilis. Atpūta, 1933, Nr. 461, 16.–17. lpp.

Visos novados paceļas skaistas gaismas pilis. Pēdējā Brīdī, 1935, Nr. 59, 10. lpp.

LVVA 3234. f., 33. apr., 54226. l., 3. lp.

Jaunburtnieku pagasta skolas nams. Latvijas Vēstnesis, 1923, Nr. 62, 5. lpp.

Krastiņš, J. Rīgas arhitektūras meistari, 1850–1940. Rīga: Jumava, 2002, 286. lpp.

Krastiņš, J., Strautmanis, I., Dripe, J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: Baltika, 1998, 169. lpp. Indriķa Blankenburga (1887–1944) dzimta un projekti laikmetu griežos 201 8/ 2

Rancāns, F. Aglona. Universitas, 1993, Nr. 70, 9. lpp.

Caune, K., Vītola, G. Indriķis Blankenburgs – skolu arhitekts. Zinātniskās pētniecības darbs (ap 2014). RVVĢ muzeja krājums.

Ārends, P. Rīgas modernās sabiedriskās celtnes. Senatne un Māksla, 1936, Nr. 3, 162. lpp.

Apskats. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1930, Nr. 10, 363.–369. lpp.

I. Blankenburga projektētās Rīgas II Valsts ģimnāzijas galvenā fasāde, projekts ar parakstu, 20. gadsimta 20. gadu beigas. RVVĢ muzeja krājums.

Skats uz ģimnāzijas galveno fasādi 20. gadsimta 30. gadu vidū. RVVĢ muzeja krājums.

Jēkabpils pilsētas domes sēde. Jēkabpils Vēstnesis, 1930, Nr. 19, 2. lpp.

I. Blankenburgs 30. gadu 2. pusē. RVVĢ muzeja krājums.

Apsītis, V. [Atmiņu zīmējumi]. Franču Licejs, 1921–1940. Rakstu krājums (sast. J. Leimanis). Rīga: Franču licejs, Absolventu biedrības valdes izdevums, 1991, 104. lpp.

Lūsis, J. Architektūras izstāde. Students, 1935, Nr. 218, 5. lpp.

Zībārte, I. Vairāk cieņas, mazāk baiļu. Dienas pielik. Sestdiena, 2002, Nr. 293, 18.–23. lpp.

Daugavpils pilsētas 4. pamatskolu cels pēc Prezidenta norādījumiem. Daugavas Vēstnesis, 1939, Nr. 30, 2. lpp.

Tautas komisaru padomes lēmumi. Brīvais Zemnieks, 1940, Nr. 52, 2. lpp.

Raunā pacelsies stalta skolas ēka. Smiltenes Ziņas, 1938, Nr. 50, 2. lpp.

Valsts zemes bankas ēka Jelgavā, 20. gs. 30. gadi. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājums.

LVVA 6343. f., 20. apr., 77. l., 35.–38. lp.

Slaucītājs, K. Sabiedriskā dzīve Vidzemes jūrmalas apgabalā. Ārpusskolas Izglītība, 1929, Nr. 12, 327. lpp.

Vitckopfs, Ā. Rīgas Valsts technikums Latvijas brīvvalsts gados. Technikas Apskats, 1965, Nr. 48, 11. lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2018.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Māris Zvaigzne, Alīda Zigmunde, Ilze Gudro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.